Rozmiar czcionki
Kontrast

Opinie

Poradnia wydaje na wniosek rodziców opinie w sprawach:

1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej - ta opinia już nieobowiązuje, ponieważ to Rodzic decyduje o tym, w jakim wieku jego dziecko rozpocznie edukację w szkole - czy jako 6-latek, czy jako 7-latek.

2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3. Możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko kończące w br. 6 lat, które nie odbyło rocznego przygotowania do szkoły.

4. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

5. Zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka.

6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania.

7. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposobiającego do pracy.

8. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

9. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

10. Braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

11. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przygotowania do szkoły poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

12. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

13. Specyficznych trudności w uczeniu się.


14. Objęcia dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce.

15. W sprawach innych niż wyżej określone wydaje się informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana jest na odrębnych zasadach - patrz: orzeczenia.

 

Aby uzyskać opinię w powyższych sprawach należy:

1. Przedłożyć zgłoszenie dziecka na badanie/konsuktację wypełnione przez Rodziców/opiekunów.
Druk zgłoszenia dostępny jest w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko (np. w gabinecie pedagoga szkolnego) albo na stronie internetowej poradni w zakładce „system przyjęć”. Można również pobrać go w sekretariacie naszej Poradni.
Prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszenia oraz koniecznie umieszczenie numeru PESEL i numeru telefonu kontaktowego.

2. W przypadku diagnozowania trudności w nauce, wskazane jest załączenie do zgłoszenia opinii ze szkoły.
Druk dostępny jest w szkole, a także na stronie internetowej poradni w zakładce „system przyjęć”. Opinię wydaje wychowawca klasy. W przypadku trudności w czytaniu i pisaniu - dodatkowo nauczyciel polonista.
Jeżeli badanie z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się jest przeprowadzane na poziomie gimnazjum, to wymagana jest opinia Rady Pedagogicznej, popierająca wniosek rodziców o wydanie opinii w tej sprawie.

3. W przypadku wniosku o badanie w sprawie trudności w nauce czytania i pisania, wskazane jest dołączenie do zgłoszenia wyników badań wzroku i słuchu (audiogram), a w przypadku badania w związku z opóźnionym rozwojem mowy - tylko wyniku badania słuchu.

4. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Poradni.
Zgłoszenie musi być własnoręcznie podpisane (oryginał).
Nie ma jednak konieczności składania zgłoszenia osobiście (np. można przesłać je pocztą, przekazać za pośrednictwem pedagoga szkolnego lub przesłać drogą elektroniczną (musi to być skan, a nie zdjęcie!) - wtedy na zgłoszeniu należy złożyć oryginalny podpis podczas pierwszej wizyty w Poradni).


5. Po złożeniu dokumentów można ustalić termin badań.

Prosimy o kontakt w tej sprawie ( np. telefoniczny) z psychologiem opiekującym się szkołą, do której uczęszcza Państwa dziecko.   

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu zgłoszenia.
Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca może być poproszony o przeprowadzenie stosownych badań i dołączenie ich wyników do dokumentacji dziecka w tutejszej Poradni. Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć inną dokumentację uzasadniającą zgłoszenie (np. świadectwa szkolne) – w uzgodnieniu z psychologiem lub pedagogiem badającym dziecko.

6. Po zakończeniu całego procesu diagnostycznego, na wniosek Rodzica, Poradnia wydaje pisemną opinię lub informację po badaniu
- do odbioru w sekretariacie poradni.
Na pisemny wniosek zainteresowanego opinia może być przekazana bezpośrednio do przedszkola lub szkoły.