Rozmiar czcionki
Kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona jest nieresponsywna - nie dostosowuje się do urządzeń mobilnych
 • Brak hierarchii nagłówków
 • Brak możliwości zmiany kontrastu
 • Brak możliwości dostosowania rozmiaru czcionki
 • Brak mapy strony
 • Brak tekstu alternatywnego do grafik

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wydmuch.
 • E-mail: ppp8.poznan@wp.pl
 • Telefon: 61 670 40 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu
 • Adres: Os. Rusa 56/ D1, 61 – 245 Poznań
 • E-mail: ppp8.poznan@wp.pl
 • Telefon: 61 670 40 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed głównym wejściem do budynku znajdują się schody, ale aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku zastosowany został podjazd. Budynek nei posiada wyższych kondygnacji, dzięki czemu budynek w całości jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem asystującym. Nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak rozwiązań wspomagających dla osób niewidzących i niesłyszących