Rozmiar czcionki
Kontrast

Opinie

Poradnia wydaje na wniosek rodziców opinie w sprawach:

1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej - ta opinia już nieobowiązuje, ponieważ to Rodzic decyduje o tym, w jakim wieku jego dziecko rozpocznie edukację w szkole - czy jako 6-latek, czy jako 7-latek.

2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3. Możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko kończące w br. 6 lat, które nie odbyło rocznego przygotowania do szkoły, nie uczęszczało do przedszkola.

4. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

5. Zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - z nauki drugiego języka obcego.

6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania.

7. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposobiającego do pracy.

8. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej

9. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, osób nie mających 16 lat, które ukończyły szkołę podstawową. 

10. Braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

12. Zaopiniowanie zezwolenia na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą obecnie nie jest wymogiem prawnym, nie jest wymagana opinia w tej sprawie.

13. Specyficznych trudności w uczeniu się.


14. Objęcia dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce.

15. W sprawach innych niż wyżej określone wydaje się informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana jest na odrębnych zasadach - patrz: orzeczenia.

 

Aby uzyskać opinię w powyższych sprawach należy:

1.Prosimy o kontakt telefoniczny z psychologiem lub pedagogiem opiekującym się przedszkolem / szkołą, do której uczęszcza Państwa dziecko.  Podczas rozmowy telefonicznej, wyjaśniającej problem dziecka, wyznaczony jest termin pierwszego spotkania w Poradni.

2. Podczas pierwszego spotkania w Poradni Rodzic lub opiekun prawny wypisuje zgłoszenie dziecka na badanie/konsuktację.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej poradni w zakładce „system przyjęć”. Można również pobrać go w sekretariacie naszej Poradni.
Prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszenia oraz koniecznie umieszczenie numeru PESEL i numeru telefonu kontaktowego.

2. W przypadku diagnozowania trudności w nauce, wskazane jest załączenie do zgłoszenia opinii ze szkoły.
Druk dostępny jest w szkole, a także na stronie internetowej poradni w zakładce „system przyjęć”. Opinię wydaje wychowawca klasy. W przypadku trudności w czytaniu i pisaniu - dodatkowo nauczyciel polonista.
Jeżeli badanie z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się jest przeprowadzane na poziomie szkoły ponadpodstwowej, to wymagana jest opinia Rady Pedagogicznej, popierająca wniosek rodziców o wydanie opinii w tej sprawie.

3. W przypadku wniosku o badanie w sprawie trudności w nauce czytania i pisania, wskazane jest dołączenie do zgłoszenia wyników badań wzroku i słuchu (audiogram), a w przypadku badania w związku z opóźnionym rozwojem mowy - tylko wyniku badania słuchu.

4. Wyżej wymienione dokumenty należy przynieść na spotkanie w Poradni.

5. Po zakończeniu całego procesu diagnostycznego, na wniosek Rodzica, Poradnia wydaje pisemną opinię lub informację po badaniu
- do odbioru w sekretariacie poradni.
Na pisemny wniosek zainteresowanego opinia może być przekazana bezpośrednio do przedszkola lub szkoły.