Rozmiar czcionki
Kontrast

Statut poradni

STATUT  PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 8
W  POZNANIU


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz.674 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1488).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. listopada 2010 r., zmieniające rozporządzenie  w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1492).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18. września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5. grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29. grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 3).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19. grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19. lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Poradnia nosi nazwę: „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 8 Poznań – Chartowo”

2. Siedzibą Poradni jest lokal znajdujący się w budynku szkolnym pod adresem:
os. Rusa 56/D1, 61 – 245 Poznań.

3. Organem prowadzącym Poradnię jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski  Kurator Oświaty w Poznaniu.

5. Poradnia jest publiczną poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

7. Teren działania Poradni obejmuje wszystkie placówki edukacyjne ( przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) znajdujące się na obszarze górnego tarasu Rataj ( os. Rusa, os. Czecha, os. Lecha, os. Tysiąclecia, os. Orła Białego, os. Stare Żegrze), Szczepankowo, Antoninek, Krzesiny oraz szkoły: Sióstr Urszulanek, LO św. Marii Magdaleny, LO nr 3 ( ZSO nr2)

8. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci                     nieuczęszczających do placówki oświatowej oraz ich rodziców, Poradnia udziela im pomocy ze względu na miejsce zamieszkania.

9. Dzieci i młodzież uczęszczające do placówek edukacyjnych, znajdujących się poza rejonem działalności Poradni, mogą być przyjęte na  wniosek rodzica,  po uzyskaniu pisemnej  zgody Dyrektora Poradni oraz  za zgodą organu prowadzącego.

10. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością zmysłów: wzroku, słuchu lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, kierowane są do Specjalistycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Poznaniu.

11. Poradnia używa pieczęci:


12. Zasady gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.
§ 2

CELE I ZADANIA PORADNI1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

2.1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
d) zaburzeń emocjonalnych,
e) zaburzeń zachowania.

2.2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami komunikacji językowej,
e) z zaburzeniami emocji i zachowania,
f) z chorobami przewlekłymi.

2.3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin.

2.4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2 .5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2.6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

2.7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

2.8. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

2.9.Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2.10. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.11. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

2.12. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
2.13. Prowadzenie edukacji  dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

2.14. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

3.1. Diagnozowanie

3.2. Opiniowanie

3.3. Działalność terapeutyczną

3.4. Psychoedukację

3.5. Prowadzenie mediacji

3.6. Działalność profilaktyczną

3.7. Poradnictwo

3.8. Konsultacje

3.9. Działalność informacyjno-szkoleniową

3.10. Prowadzenie grup wsparcia.

4. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

4.1. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców lub  osoby pełnoletniej, której dotyczy opinia.

4.2. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

4.3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4.4. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

5. W Poradni organizowany jest i działa Zespół Orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół Orzekający jest organizowany i działa na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

6. Poradnia realizuje zadania przy pomocy pracowników pedagogicznych - specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

6.1. Zadania pracowników pedagogicznych wynikają z zadań Poradni i są uwzględniane w planie pracy Poradni.

6.2. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania Poradni również poza jej siedzibą, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

7. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

8. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.§ 3

ORGANY  PORADNI1. Organami Poradni są:

1.1. Dyrektor

1.2. Rada Pedagogiczna

2. Kompetencje Dyrektora Poradni

2.1. Kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.3. Decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.

2.4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

2.5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Poradni, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2.6. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Poradni.

2.7. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników Poradni.

2.8. Dokonuje, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, przydziału zadań pracownikom w ramach ich wynagrodzenia zasadniczego oraz godzin ponadwymiarowych.

2.9. Powołuje Zespoły Orzekające.

2.10. Zwołuje, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

4. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni.

5. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym jej działalności.

5.1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

5.2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

5.3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
      a) po rozpoczęciu roku szkolnego,
      b) po zakończeniu pierwszego półrocza roku szkolnego,
      c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych
      d) w miarę bieżących potrzeb.

5.4.  Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
      organu  sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, albo co najmniej
      1/3 członków Rady.

5.5. Rada Pedagogiczna zatwierdza w formie uchwał:
a)  roczny plan pracy Poradni,
b)  propozycje innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c)  plany doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d)  wnioski zespołów i komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną,
e)  regulaminy wewnętrzne Poradni,
f)  statut Poradni oraz jego zmiany.

5.6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć i przydział placówek dla poszczególnych pracowników pedagogicznych,
b) wewnętrzne regulaminy,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń oraz innych form uznania,
d) kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w placówce,
e) pracę dyrektora Poradni przed dokonaniem oceny jego pracy.


5.7. Dodatkowe kompetencje Rady Pedagogicznej:

Rada Pedagogiczna, dla usprawnienia swojej działalności, może:
a) powoływać zespoły stałe, np. samokształceniowe, problemowe, pomocy materialnej, wychowawcze, itp. pracujące w oparciu o przyjęte, na swoich posiedzeniach,  regulaminy oraz plany roczne;
b) powoływać przewodniczących, kierujących pracą powołanych zespołów i komisji oraz odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań, z wyników swojej pracy i wniosków do zatwierdzenia przez Radę;
c) wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce.
d) zgłaszać, spośród swoich członków pełnozatrudnionych, kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni; 
e) wnioskować o zapoznanie się z projektem planu wykorzystania środków finansowych Placówki;
f) dokonywać zmian w regulaminie swojej działalności na wniosek dyrektora lub co najmniej 10% członków Rady; po zatwierdzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, ze skutkiem wejścia w życie w dniu uchwalenia.
 

5.8. Uchwały y Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7. Spory między organami Poradni w sprawach merytorycznych rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego, a w sprawach prawnych, administracyjnych i finansowych organ prowadzący.

8. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Poradni

8.1. Zasady zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

8.2. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania określone w rocznym planie pracy i są odpowiedzialni za ich wykonanie.

8.3. Pracownicy pedagogiczni Poradni mają obowiązek:
- rzetelnie wykonywać powierzone im zadania,
- wzbogacać własny warsztat pracy,
- prezentować właściwą postawę etyczną,
- prowadzić stosowną dokumentacją, określoną w odrębnych przepisach,

8.4. Pracownicy pedagogiczni mają prawo:
- współdecydować o celach i zadaniach Poradni jako członkowie Rady Pedagogicznej,
- decydować o doborze metod realizowanych przez siebie zadań,
- wnioskować o modernizację lub uzupełnienie metod stanowiących ich warsztat pracy,
- odmówić wykonania dodatkowych zadań, jeśli nie zostały one określone w rocznym planie pracy Poradni.

8.5. Pracownik odpowiada służbowo przed Dyrektorem za:
- naruszenie dyscypliny pracy,
- wyniki powierzonych zdań,
- powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- zaniedbanie lub niedopełnienie obowiązków, które spowodowałyby określone straty i szkody w wyposażeniu Poradni.§ 4

ORGANIZACJA PORADNI

1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. W okresie ferii letnich możliwa jest przerwa w pracy Poradni zgodnie z ustaleniem organu prowadzącego w porozumieniu z Dyrektorem Poradni.

3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

4. W celu rozwiązania pojawiających się problemów w pracy merytorycznej powołane mogą być wśród pracowników zespoły problemowe, które wypracowują sposoby rozwiązań i programy naprawcze.
 


§ 5

ORGANIZACJA  PORADNI  W  DANYM  ROKU  SZKOLNYM

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni w terminie do dnia 30. kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 25. maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Poradni, Dyrektor Poradni, ustala tygodniowy harmonogram pracy. Harmonogram ten Dyrektor Poradni przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.§ 6

PRZEPISY KOŃCOWE1. Poradnia prowadzi:
a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,

b) rejestr wydanych opinii,

c) rejestr wydanych orzeczeń,

d) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

e) karty indywidualne dzieci przyjętych w Poradni, zawierające dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pracowników pedagogicznych Poradni,

f) książkę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

g) protokolarz posiedzeń Zespołów Orzekających

h) akta osobowe pracowników,

i) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


2. Dokumentacja, o której mowa w pkt.1.a, 1.b i 1.c,może być prowadzona także w formie elektronicznej.

3. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.

4. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową treść tych przepisów.

5. Jeżeli liczba zmian w Statucie jest znaczna (przekraczająca 5 zmian, w tym zmiany podstaw prawnych), Rada Pedagogiczna przygotowuje i przedstawia do uchwalenia tekst jednolity Statutu.

Statut został uchwalony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13. stycznia 2012 roku - Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/ 2012.

Traci moc Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 8 w Poznaniu uchwalony dnia 2. września 2005 r.