Rozmiar czcionki
Kontrast

Dzieci w wieku przedszkolnym

 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 0;1 do 6 lat.
 • Diagnoza rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka.
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka.
 • Wydawanie opinii po badaniach, na przykład w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie przedszkola, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego o rok.
 • Wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w różnych zakresach.
 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania na czas rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy o typie afazji, dzieci jąkających się i z wadami wymowy.
 • Terapia psychologiczna – rodzinna.
 • Mediacje rodzinne.
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne rozwijające słabsze rozwojowo funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotorykę (propozycja realizowana w miarę możliwości czasowych i organizacyjnych poradni).
 • Porady dla rodziców, także telefoniczne.
 • Obserwacje dzieci na terenie przedszkola.Propozycje tematów spotkań z rodzicami dzieci przedszkolnych (oferta dla przedszkoli):

 

 1. Wyzwania dla dzieci i rodziców związane z adaptacją w nowym miejscu (przedszkolu, szkole).
 2. Czy możliwe jest wychowanie bezstresowe. O konieczności stawiania granic.
 3. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
 4. Jak pomoc dziecku nieśmiałemu.
 5. Dziecięce lęki.
 6. Dojrzałość szkolna dziecka.
 7. Jak dbać o rozwój mowy i języka dziecka.
 8. Jak rozpoznawać i zapobiegać ryzyku wczesnych trudności w nauce czytania i pisania.
 9. Jak rozpoznawać i zapobiegać ryzyku wczesnych trudności w nauce matematyki.
 10. Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym.
 11. Co zrobić, gdy pojawia się drugie dziecko w rodzinie.
 12. Jak przygotować dziecko do szkoły – sfera ruchowa i językowa.
 13. Jak bawić się z dzieckiem, przy okazji stymulując jego rozwój.
 14. Pułapki związane z korzystaniem z mediów (komputer, tablet, telefon, telewizja).Oferta dla nauczycieli przedszkoli:

 1. Szkolenie na temat: Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci (dziecko nadpobudliwe, agresywne, wycofane).
 2. Szkolenie na temat: Ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym – rozpoznawanie, metody pracy korekcyjno – kompensacyjnej.
 3. Szkolenie na temat: Jak prowadzić zajęcia kortekcyjno – kompensacyjne, rozwijające słabsze rozwojowo funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotorykę.
 4. Szkolenie na temat: Stymulowanie rozwoju myślenia matematycznego, pod kątem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości do uczenia się matematyki.
 5. Szkolenie na temat: Obserwacja i wspieranie rozwoju mowy dziecka.
 6. Szkolenie na temat: Jak organizować efektywną współpracę z rodzicami – budowanie dobrych relacji w kontaktach nauczycieli z rodzicami.
 7. Szkolenie na temat: Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym.
 8. Szkolenie na temat: Zaburzenia integracji sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.
 9. Szkolenie na temat: Opóźniony rozwój mowy dziecka – zasady postępowania.
 10. Warsztat na temat: Jak pomóc w adaptacji na terenie przedszkola dziecku obcojęzycznemu.
 11. Warsztaty z emisji głosu.
 12. Współdziałanie i doradztwo w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach.
 • Pomoc diagnostyczna w zakresie trudniejszych przypadków.
 • Pomoc w zakresie doboru form i metod pracy ukierunkowanych na stymulację rozwoju poszczególnych sfer funkcjonowania dziecka.
 • Pomoc w tworzeniu dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET).
 • Konsultacje dla nauczycieli – dyżury doradcze (na przykład dotyczące trudnych zachowań dzieci).