Rozmiar czcionki
Kontrast

Młodzież szkół ponadpodstawowych

 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna:

- poziomu rozwoju poznawczego ucznia
- przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu i nauce matematyki
- przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym
- diagnoza uczniów zdolnych
- diagnoza w kierunku ADHD

 • Terapia psychologiczna:

-  młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
-  młodzieży z zaburzeniami zachowania
-  młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
- ofiar przemocy w szkole i rodzinie

 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Ukierunkowywanie samodzielnej pracy uczniów liceum wykonujących ćwiczenia ortograficzne.
 • Doradztwo w zakresie efektywnych technik uczenia się.
 • Indywidualne zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem szkolnym.
 • Indywidualna pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia.
 • Pomoc w rozpoznawaniu preferencji zawodowych oraz doradztwo zawodowe.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów  w związku z wyborem dalszej drogi kształcenia.
 •  
 • Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni i rodzice młodzieży szkół ponadpodstawowych:
 • Porady indywidualne dla rodziców.
 • Spotkania z psychologami i pedagogami szkolnymi o charakterze superwizyjnym i szkoleniowym.
 • Współpraca ze szkołami w związku z planowaniem i organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Indywidualne lub grupowe konsultacje dla nauczycieli, celem wspierania ich pracy wychowawczej.
 • Udział w zespołach interdyscyplinarnych w związku z zaistniałymi problemami na terenie szkół.
 • Współpraca ze szkołami w zakresie pracy z uczniem zaburzonym społeczno – emocjonalnie (udział w spotkaniach, prelekcjach, warsztatach).

Propozycje tematów na szkoleniowe Rady Pedagogiczne:

1. Ocena funkcjonowania dziecka i projektowanie pomocy – analiza opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, tworzenie  programów edukacyjno - terapeutycznych.
2. Specyficzne trudności w nauce – problem i rozpoznawanie.
3. Warsztaty dla nauczycieli dotyczące rozpoznawania symptomów dysleksji i pracy korekcyjno – kompensacyjnej  z uczniem dyslektycznym.
4. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.