Rozmiar czcionki
Kontrast

Uczniowie szkół podstawowych

 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna:

- poziomu rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży
- przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu i nauce matematyki
- przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym
- diagnoza uczniów zdolnych
- diagnoza w kierunku ADHD

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy
 • Terapia psychologiczna:

- dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, np. po traumatycznych przeżyciach
- dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z  zaburzonymi relacjami z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą
- ofiar przemocy w szkole i rodzinie

 • Terapia rodzinna
 • Mediacje rodzinne
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjna doskonalące słabsze rozwojowo funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotorykę
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w uczeniu się  (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Zajęcia grupowe – wspieranie rozwoju dzieci zdolnych


Rodzice uczniów szkół podstawowych

 • Porady indywidualne
 • Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
 • Dziecko z dysleksją rozwojową w środowisku rodzinnym – zadania i formy pomocy (spotkania dla rodziców na terenie Poradni).


Propozycje tematów na spotkania z rodzicami:


1. Co pomaga dziecku w nauce? Jak mu pomóc w odrabianiu lekcji? – pogadanka dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych

2. Jak pomagać dziecku w nauce ortografii (także dziecku z dysleksją)? – pogadanka dla rodziców uczniów z klas III - VIII

3. Problemy związane z dojrzałością szkolną. – pogadanka dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

4. Jak wychwycić wczesne symptomy zapowiadające trudności w uczeniu się czytania i pisania. - pogadanka dla rodziców dzieci z klas I – III

5. Jak wychwycić wczesne symptomy zapowiadające trudności w uczeniu się matematyki. - pogadanka dla rodziców dzieci z klas I – III

6. Rozwijanie i aktywizowanie mowy i języka dziecka. – pogadanka dla rodziców dzieci z klas 0 – III

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni:

 • Spotkania z psychologami i pedagogami szkolnymi o charakterze superwizyjnym i szkoleniowym.
 • Współpraca ze szkołami w związku z planowaniem i organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Indywidualne lub grupowe konsultacje dla nauczycieli, celem wspierania ich pracy wychowawczej.
 • Udział w zespołach interdyscyplinarnych w związku z zaistniałymi problemami na terenie szkół.
   

Propozycje tematów na szkoleniowe Rady Pedagogiczne:

1. Wczesna diagnoza uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
2. Wczesna diagnoza uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
3. Ocena funkcjonowania dziecka i projektowanie pomocy – analiza opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, tworzenie  programów edukacyjno - terapeutycznych.
4. Specyficzne trudności w nauce – problem i rozpoznawanie.
5. Warsztaty dla nauczycieli dotyczące rozpoznawania symptomów dysleksji i pracy korekcyjno – kompensacyjnej  z uczniem dyslektycznym.
6. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Wykrywanie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia dysleksji rozwojowej na podstawie Skali Ryzyka Dysleksji M.Bogdanowicz - warsztaty dla nauczycieli na terenie Poradni.