Rozmiar czcionki
Kontrast

Orzeczenia

Poradnia wydaje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) orzeczenia:

  • O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym  oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy.
  • O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  • O potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
  • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
  • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących wydaje wyłącznie zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 28 Czerwca 296/298 w Poznaniu, a dla dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera wyłącznie zespół specjalistycznej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 ul. Słowackiego w Poznaniu

Tok postępowania w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Zespół wydaje orzeczenie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce „system przyjęć”).

2. Zespół wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół położonych na terenie działania Poradni.

3. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia. Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku inną dokumentację uzasadniającą wniosek.

4. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w określonym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni.

5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza.

6. Orzeczenia wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole. W przypadku orzeczeń wydawanych z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, orzeczenia wydawane są na każdy etap edukacyjny.

7. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. O terminie posiedzenia zespołu jest informowany pisemnym zawiadomieniem.

8. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.

9. W sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę do wydania orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, zmiany formy kształcenia lub okresu na jaki zostało wydane, zespół na wniosek rodziców /opiekunów prawnych może podjąć decyzję o wydaniu nowego orzeczenia.

10. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest w trzech egzemplarzach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

11. Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego wydawane jest w jednym egzemplarzu.

12. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni.

13. W razie potrzeby wydania jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania wnioskodawca składa odrębne wnioski.

14. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Tok postępowania w sprawie wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

1. Orzeczenie wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce „system przyjęć”).

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację,  w  szczególności zaświadczenie lekarskie (wzór druku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce „system przyjęć”), które zawiera rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ szkoły oraz czas na jaki ma być wydane orzeczenie.

3. Orzeczenie wydaje się na czas określony w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy jednak niż 30 dni.

4. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego, o terminie którego jest informowany pisemnym zawiadomieniem.

5. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

6. Orzeczenie otrzymują wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie w terminie 14 dni od daty posiedzenia zespołu, w trzech egzemplarzach.

7. W przypadku nie uwzględnienia wniosku zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania, które wydawane jest w jednym egzemplarzu.

8. Od powyższej decyzji zespołu wnioskodawca ma prawo do odwołania się do Kuratora Oświaty.

Tok postępowania w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

3. Opinię wydaje poradnia dla dzieci zamieszkałych w rejonie jej działania.

4. Do wydania opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka.

5. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji, w określonym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni.

6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku wnioskodawcy, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
           
Tok postępowania odwoławczego:
 
1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora w za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3. Od nowego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

4. Zespół jest zobowiązany przesłać odwołanie (wraz z aktami sprawy) kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

5. Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.